ÜGYINTÉZÉS, INFORMÁCIÓ
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
TAGNYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az alapszabályszerű tagsági viszony létrehozása és a tagsági jogok gyakorlása érdekében az egyesület a tagsági
viszonyt létesíteni kívánó személy alábbi személyes adatait kéri el, dolgozza fel, illetve tárolja.
Név, lakcím és/vagy levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, facebook oldal (ha van ). Az egyesületi
tagnyilvántartó törvény alapján nem nyilvános, azt az egyesület online felületen tartja nyilván azokhoz csak
jelszóval rendelkező három tagú bíróságnak bejelentett Elnökség, valamint a klub informatikusa fér hozzá. Az
egyesület az adatokat (név, lakcím, e-mail cím ) csak a közgyűlési jelenléti íven jeleníti meg. A közgyűlés nem
nyilvános és a jelenléti ívet az egyesületet legfeljebb az egyesületet nyilvántartó Fővárosi Törvényszéknek küldi
meg, ha változás bejegyzés vagy más törvényben leírt célból ezt törvény előírja. A Törvényszék, az adatokat szintén
zártan kezelik. A törvényességi ellenőrzési eljárás keretében az ügyészség teljes körű iratbetekintésre jogosult.
Ezen túl, a Hungária Toy Molosser Kutyások Egyesülete megfelelően azon tagok (név, cím, e- mail cím,
telefonszám) adatait köteles bejelenteni a közgyűlésre történő meghívó kiküldése érdekében a szövetség felé,
akiket a közgyűlés küldötté választott. Adatot szolgáltatunk (név, lakcím ) továbbá a z egyesület könyvelőjének
számlázási kötelezettség teljesítése érdekében.
A belépési nyilatkozat aláírásával a tagnak jelentkező egyértelmű beleegyezését adja a fenti adatok
feldolgozásához. Kiskorú tag esetében a belépéshez, így a fenti adatok kezeléséhez, feldolgozásához betöltött 18
éves korig a szülő (gondviselő beleegyezése szükséges. Az egyesület a tag kérelmére saját az egyesület által
nyilvántartott adatait bármikor a rendelkezésére bocsátja, a tag ezen adatokat megadhatja más egyesületek,
vállalatok részére is pl. amikor nevezéshez a tagkönyvét csatolja. A tagnyilvántartó adatai nem törölhetők,
tagjegyzék fenntartását törvény írja elő. Az egyesület tagjait hírlevélben tájékoztatja a lényeges eseményekről.
Erről van leiratkozási lehetőség, azonban ez esetben a tag csak postai úton, vagy az egyesület titkos facebook
csoportjában történő közlés útján jut lényeges információkhoz pl. a közgyűlés ülésének időpontjáról, helyéről,
napirendjéről.
Azok fenti adatai, akiknek tagsága az Alapszabályban rögzített bármely okból megszűnik, a hírlevélről és a titkos
facebook csoportból törlésre kerül. Az egyesület tájékoztatja az embereket az adatsértés lehetőségéről,
amennyiben rájuk nézve fennáll annak komoly veszélye.
2013-2017
Design: Bodzsár Sz./ Nagy A.
Made by HTME
HUNGARIA TOY MOLOSSER KUTYÁSOK EGYESÜLETE - BOSTON TERRIER, FRANCIA BULLDOG, MOPSZ, GRIFFONOK